EnergyTech | komplexné služby v energetike

POVINNOSŤ KONTROLY VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

PRAVIDELNÁ KONTROLA VYKUROVACÍCH A KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2012 Z.Z.

Zákon č. 314/2012 Z.z. upravuje:

 • postup a interval pravidelnej kontroly vykurovacieho a klimatizačného systému v budove z hľadiska energetickej účinnosti,
 • odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly vykurovacieho a klimatizačného systému v budove,
 • spôsob overovania správy z pravidelnej kontroly vykurovacieho a klimatizačného systému v budove,
 • povinnosti vlastníka budovy.

Pravidelnej kontrole podlieha:

 • vykurovací systém, ktorého súčasťou je kotol s menovitým výkonom väčší ako je 20 kW, ktorý spaľuje tuhé palivo alebo tekuté fosílne palivá, biomasu alebo bioplyn a je určený na vykurovanie vnútorných priestorov budov a prípravu TV v budove,
 • klimatizačný systém s menovitým výkonom väčším ako 12 kW.

 

Kto musí vykonávať kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov?

Pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému je povinný zabezpečiť vlastník budovy. Vlastník budovy je povinný na vlastné náklady zabezpečiť kontrolu vykurovacieho a klimatizačného systému, uchovávať správu z kontroly, pri prechode alebo prevode vlastníctva budovy odovzdať poslednú správu novému vlastníkovi, pri prenajímaní budovy odovzdať kópiu správy nájomcovi.

 

Na aké systémy sa kontrola vzťahuje?

Vlastník budovy môže tieto povinnosti previesť zmluvou na:

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
 • správcu budovy,
 • správcu vykurovacieho systému alebo
 • správcu klimatizačného systému.

Povinnosť sa vzťahuje na vykurovacie systémy:

 • administratívnych budov,
 • budov škôl a školských zariadení,
 • budov nemocníc,
 • hotelov a reštaurácií,
 • športových hál a iných budovy určených na športové aktivity,
 • budov pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
 • ostatných nevýrobných budov.

Frekvencia kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov

Interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému je závislí od menovitého výkonu kotla, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy. Ak je súčasťou vykurovacieho systému kotol starší ako 15 rokov je nutné s pravidelnou kontrolou kotla vykonať aj rozšírenú kontrolu vykurovacieho systému.

Menovitý výkon Palivo Interval pravidelnej kontroly pre nevýrobné budovy v rokoch
od 20 do 30 vrátane Fosílne tuhé a tekuté 7
Zemný plyn  12
Biomasa  12
od 30 do 100 vrátane Fosílne tuhé a tekuté 4
Zemný plyn  6
Biomasa  6
od 100
Fosílne tuhé a tekuté 2
Zemný plyn 3
Biomasa 2

 

Interval pravidelnej kontroly klimatizačného systému je závislí od menovitého výkonu klimatizačného systému.

Menovitý výkon Interval pravidelnej kontroly v rokoch
od 12 kW do 50 kW vrátane 8
od 50 kW do 250 kW vrátane 6
od 250 kW do 1 000 kW vrátane 4
od 1 000 kW 2

 

Legislatívna povinnosť kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov

Povinnosť v zmysle zákona č.314/2012 Z.z. a vyhlášky 422/2012 Z.z.

 

Sankcie pri nevykonaní kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov

Do 1 600 € vlastníkovi budovy, pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.