POVINNOSŤ KONTROLY VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ | EnergyTech

POVINNOSŤ KONTROLY VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

PRAVIDELNÁ KONTROLA VYKUROVACÍCH A KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2012 Z.Z.

Zákon č. 314/2012 Z.z. upravuje:

Pravidelnej kontrole podlieha:

 

Kto musí vykonávať kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov?

Pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému je povinný zabezpečiť vlastník budovy. Vlastník budovy je povinný na vlastné náklady zabezpečiť kontrolu vykurovacieho a klimatizačného systému, uchovávať správu z kontroly, pri prechode alebo prevode vlastníctva budovy odovzdať poslednú správu novému vlastníkovi, pri prenajímaní budovy odovzdať kópiu správy nájomcovi.

 

Na aké systémy sa kontrola vzťahuje?

Vlastník budovy môže tieto povinnosti previesť zmluvou na:

Povinnosť sa vzťahuje na vykurovacie systémy:

Frekvencia kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov

Interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému je závislí od menovitého výkonu kotla, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy. Ak je súčasťou vykurovacieho systému kotol starší ako 15 rokov je nutné s pravidelnou kontrolou kotla vykonať aj rozšírenú kontrolu vykurovacieho systému.

Menovitý výkon Palivo Interval pravidelnej kontroly pre nevýrobné budovy v rokoch
od 20 do 30 vrátane Fosílne tuhé a tekuté 7
Zemný plyn  12
Biomasa  12
od 30 do 100 vrátane Fosílne tuhé a tekuté 4
Zemný plyn  6
Biomasa  6
od 100
Fosílne tuhé a tekuté 2
Zemný plyn 3
Biomasa 2

 

Interval pravidelnej kontroly klimatizačného systému je závislí od menovitého výkonu klimatizačného systému.

Menovitý výkon Interval pravidelnej kontroly v rokoch
od 12 kW do 50 kW vrátane 8
od 50 kW do 250 kW vrátane 6
od 250 kW do 1 000 kW vrátane 4
od 1 000 kW 2

 

Legislatívna povinnosť kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov

Povinnosť v zmysle zákona č.314/2012 Z.z. a vyhlášky 422/2012 Z.z.

 

Sankcie pri nevykonaní kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov

Do 1 600 € vlastníkovi budovy, pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.


Naši TOP partneri