Profil spoločnosti | EnergyTech

Profil spoločnosti

Spoločnosť EnergyTech, s.r.o. zabezpečuje komplexné služby v oblasti energetiky. Špecializujeme sa na návrh riešenia, projektovú a inžiniersku činnosť v oblasti energetiky, výstavbu energetických celkov, špeciálnu diagnostiku a meranie, odbornú údržbu a servis, správu energetického hospodárstva, správu miestnych distribučných sústav, odborné prehliadky, odborné skúšky a povinné kontroly energetických zariadení v zmysle zákona.

Služby spoločnosti EnergyTech, s.r.o.:

 • Projektovanie energetických celkov
 • Energetické posudky investičných zámerov a projektovej dokumentácie
 • Štúdie realizovateľnosti miestnych distribučných sústav
 • Poradenstvo pri prevádzkovaní distribučných sústav (dodávka a distribúcia elektriny, tepla a plynu), dodávka a distribúcia energií koncovému odberateľovi, zmluvné vzťahy, legislatívne povinnosti, spracovanie distribučných cenníkov pre ÚRSO  
 • Správa a prevádzkovanie distribučných sústav na základe povolenia z URSO č. 2012E0510 v elektroenergetike,  dodávka a distribúcia elektriny
 • Poradenstvo v oblasti energetických technológií, efektívnosti pri využívaní energií a optimalizácií energetických zariadení
 • Energetické audity v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z.
 • Energetické audity investičných zámerov a projektov, ktoré žiadajú o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci využitia štátnych resp. európskych fondov, energetický audit je povinná príloha k  žiadosti
 • Odborné posudky a výpočet na preukázanie vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v zmysle Vyhlášky č. 599/2009 Z.z.
 • Energetické služby
 • Energetická certifikácia budov
 • Meranie účinnosti tepelných zdrojov (plynové zdroje)
 • Optimalizácia parokondenzačných systémov
 • Meranie strát na tepelných rozvodoch
 • Meranie účinnosti a vyhodnotenie prevádzkového režimu vzduchotechnických jednotiek
 • Energetické hodnotenie vetracích a klimatizačných systémov
 • Povinné kontroly klimatizačných systémov a vykurovacích sústav v zmysle zákona č.314/2012 Z.z.
 • Meranie tlakových strát a únikov na rozvodoch stlačeného vzduchu
 • Meranie a optimalizácia výroby stlačeného vzduchu
 • Implementácia systému energetického manažérstva v zmysle EN ISO 50001:2011
 • EPC projekty
 • Diagnostika a meranie kvality elektrickej siete  (MKS) analyzátorom (THDU,THDI, RMS, CF, Pst, Plt, PF.....)
 • Revízie elektrických zariadení (EZ) VVN, VN a NN
 • Návrh a realizácia kompenzačných rozvádzačov jalového výkonu
 • Meranie, diagnostika a oprava VN vypínačov HL, VF a VD
 • Diagnostika a meranie prechodových odporov VVN, VN a NN spojov
 • Meranie, skúšky a nastavenie VN ochrán
 • Dodávka a montáž hybridných a suchých VN koncoviek a spojok
 • Monitoring & Targeting  
 • Dodávka a montáž systému regulácie 1/4h. kW max.
 • Termovízne meranie elektroenergetických zariadení s meraním prúdového zaťaženia v IR zobrazení s vystavením protokolu v zmysle STN EN 13187
 • Termovízne meranie v tepelnej energetike (rozvody, zdroje, spotrebiče, nádrže, vymurovky kotlov atď.)

Naši TOP partneri