Meranie kvality elektrickej siete | EnergyTech

Meranie kvality elektrickej siete

Prečo merať kvalitu elektrickej siete?

Ponúkame možnosť odhaliť nepriaznivé hodnoty, ktoré môžu predstavovať riziko poškodenia elektrických zariadení alebo ich výpadok.

Meranie je realizované nedeštruktívnym spôsobom založením prúdových a napäťových sond bez odstávky elektrických zariadení.

Zlú kvalitu siete zapríčiňujú rôzne zdroje rušivých vplyvov ako napr. generátory, tyristorom riadené pohony, nerovnomerné zaťaženie fáz usmerňovača, elektrické polovodičové zariadenia, elektrická trakcia, frekvenčné meniče, indukčné a oblúkové pece.

Rušivé vplyvy spôsobujú zohrievanie transformátorov, zaťaženie vedení, poškodenie citlivých zariade- ní, koróziu svoriek, vznik nežiaducich rezonančných javov v sieti, straty na kondenzátoroch a rotačných strojoch, chybnú činnosť regulačných zariadení a ochranných prvkov, hluk motorov a iných prístrojov, blikanie svetiel, činné straty, znižovanie životnosti zariadení, nárast chýb meracích a regulačných zariadení.

Merané parametre

  • veľkosť napájacieho fázového napätia, prúdu a ich odchýlky,
  • veľkosť celkového harmonického skreslenia – crest faktor,
  • harmonická analýza prúdu a napätia,
  • asymetria  a harmonické zložky napätia.

 

Výsledok z diagnostiky

  • opatrenia na odstránenie nežiaducich stavov siete,
  • zistenie okamžitých parametrov elektrickej siete (napätie, prúd, jalový výkon, činný výkon, zdanlivý výkon, cos φ),
  • analýza stavu elektrickej siete (dimenzovanie rozvodov, istenia, určenie maximálneho výkonu),
  • zistenie výskytu nežiaducich vyšších harmonických frekvencií,
  • opatrenia na kompenzáciu jalového výkonu.

Naši TOP partneri