Vedenie spoločnosti | EnergyTech

Vedenie spoločnosti

 

Ing. Peter Krajčí, MBA

CEO

                   

Absolvoval štúdium na Žilinskej univerzite v odbore automatizácia. Svoj titul MBA získal na Central European Management Institute v Prahe v oblasti ekonomiky a manažmentu. Je súdnym znalcom a zároveň členom Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. V roku 2022 bol vymenovaný za člena skúšobnej komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre odborné skúšky znalcov v odbore Energetika.  

Po ukončení štúdia nastúpil na pozíciu systémového inžiniera na automatizované riadiace systémy SIEMENS v energetike, následne ukončil skúšky certifikovaného experta na automatizačné a riadiace systémy SIEMENS. V roku 2004 nastúpil na pozíciu manažéra pre nákup a distribúciu energií, v roku 2007 riadil energetiku v strednej a východnej Európe (CEE) v nadnárodnej spoločnosti Metsä Group s ročným obratom 7 miliárd EUR. V súčasnosti pôsobí v manažmente spoločností EnergyTech s.r.o., Energy Solutions Group s.r.o., A&M Company s.r.o., SE Energy s.r.o., ktorých je zakladateľom a majiteľom.  

 

Je držiteľom odborných spôsobilosti vydaných Ministerstvom hospodárstva SR:

  • Energetický audítor
  • Výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou
  • Výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu
  • Prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy
  • Prevádzkovanie zariadení na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
  • Výroba a dodávku tepla   

 

Pôsobí ako odborný hodnotiteľ v rámci Operačných programov:

  • Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
  • Podpora využívania vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple
  • Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
  • Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Naši TOP partneri