VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP Z OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | EnergyTech

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP Z OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Spoločnosť EnergyTech, s.r.o. poskytuje poradenské služby v oblasti čerpania dotácií z európskych štrukturálnych fondov. Špecializujeme sa na Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritná os 4.Energeticky Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch, Špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 4.Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita: 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

 

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF, a to nasledovne:

Žiadateľ Zdroj financovania NFP Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP) Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľov v % Oprávnené územie
Mikropodnik, malý podnik a stredný podnik Európsky fond regionálneho rozvoja 85 15 územie menej rozvinutých regiónov SR

 

STRUČNÝ OPIS PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j.:

1. osoby zapísané v obchodnom registri,

2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikropodniky, malé a stredné podniky.

 

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU

V rámci Špecifického cieľa 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch sú oprávnené nasledovné aktivity:

A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP

B. Implementácia opatrení z energetických auditov

Oprávnený projekt je iba projekt, v ktorom žiadateľ bude realizovať obe oprávnené aktivity, t. j. po realizácii hlavnej aktivity A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP musí prísť k realizácii hlavnej aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov.

NFP pre aktivitu A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP bude poskytnutý v prípade, ak aktivita A bude ukončená pred predložením ŽoNFP a splní všetky požiadavky výzvy.

 

A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na vykonanie energetického auditu odborne spôsobilou osobou, ktorého výsledkom je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list. Písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list budú vypracované v štátnom jazyku.

 

B. Implementácia opatrení z energetických auditov

V rámci aktivity B bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov, a to na:

 

1. rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke výlučne stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

 

2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov;

Pod uvedené opatrenie patria najmä nasledovné zariadenia:

- zariadenia na využitie OZE,

- zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,

 

3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;

 

4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami);

 

5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;

 

6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;

 

7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na body 1 až 6).

 

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.

Pre túto výzvu sú preto oprávneným územím nasledujúce regióny NUTS II:

1.1 Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj), Východné Slovensko (Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj).

1.2 Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

 

Minimálna výška NFP na projekt je 20 000 EUR.

Maximálna výška žiadaného príspevku je 200 000 EUR.

Celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.


Naši TOP partneri