Povinnosť vypracovania energetického auditu | EnergyTech

Povinnosť vypracovania energetického auditu

Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti ukladá povinnosť nechať si vypracovať energetický audit veľkým podnikom. Veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky. Pri nedodržaní termínu vypracovania energetického auditu v zmysle zákona uloží inšpekcia veľkému podniku pokutu od 5000 do 30000 eur.
Veľkým podnikom sa rozumie podnik s viac ako 250 zamestnancami alebo podniky, ktorých ročný obrat presahuje 50 mil. eur alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. eur.
Pre malé a stredné podniky sú energetické audity dobrovoľné.

Niekedy je problém s určením či ide o malý, stredný alebo veľký podnik. Pri určovaní je potrebné zohľadniť aj partnerské a prepojené podniky, nie len pozrieť na počet zamestnancov a ekonomické ukazovatele.


Medzi veľké podniky patria aj mnohé zo spoločností, v ktorých 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných verejnými orgánmi. Podľa požiadaviek únie pod definíciu veľkých podnikov patria aj mnohé banky, poisťovne, obchodné reťazce, iné spoločnosti poskytujúce služby a podniky s účasťou verejného sektora.
Pri overovaní, či podnik má alebo nemá povinnosť zabezpečiť energetický audit je nutné riadiť sa aktuálnou definíciou malých, stredných a veľkých podnikov, ktorá je uvedená v Nariadení Európskej komisie č. 651/2014 na str. 70. Nariadenie je publikované v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Audit ako podmienka

 

Ako už bolo spomínané pre firmy v kategórií malé a stredné podniky nie je energetický audit povinný, avšak ich vypracovanie je podmienkou pre možnosť žiadať prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb energetických zariadení a podobne.


Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) odporúča aby si aj malé a stredné podniky dali energetický audit vypracovať, pretože výsledkom každej dôkladnej analýzy spotreby energie by mal byť súbor opatrení. Realizácia opatrení by mala prispieť k významným energetickým i finančným úsporám. Finančný prínos dôkladne vypracovaného auditu môže viacnásobne prevýšiť cenu samotného auditu.


Naši TOP partneri