EnergyTech | komplexné služby v energetike

ODBORNÝ HODNOTITEĽ ŽIADOSTÍ O NFP

Konateľ spoločnosti Ing. Peter Krajčí, MBA splnil odborné podmienky a dňa 16.6.2017 sa stal odborným hodnotiteľom žiadostí o nenávratné finančné príspevky  ŽoNFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia: 

  • Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
  • Investičnú prioritu 4.5 Podpora využívania vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple,
  • Špecifický cieľ 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Konateľ spoločnosti Ing. Peter Krajčí, MBA taktiež splnil odborné podmienky a dňa 03.01.2018 sa stal odborným hodnotiteľom ŽoNFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia: 

  • Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
  • Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.